تبلیغات بالای سایت
پیشنهاد عید
همه دسته ها سبک زندگی فن آوری های تک و فیلم صوتی ساب ووفر

فیلتر کردن محصولات

0 ساب ووفر

بیشتر ... کمتر ...
×
درخواست اطلاعات

لطفا فرم را پر کنید و بفرستید درخواست شما به تولید کنندگان انتخاب شده ارسال می شود.

پیغام شما برای کدام یک از شرکت های زیر ارسال شود
درخواست
ارسال پیام
تبلیغات فوتر سایت
Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(): Only 0 of 244 bytes written, possibly out of free disk space ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 244 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /home2/memarane/public_html/main/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /home2/memarane/public_html/main/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home2/memarane/public_html/main/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home2/memarane/public_html/main/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:129 #3 Illuminate\Session\Store:save in /home2/memarane/public_html/main/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home2/memarane/public_html/main/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home2/memarane/public_html/main/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home2/memarane/public_html/index.php:60
7
ErrorException
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
6
file_put_contents
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
5
Illuminate
\
Filesystem
\
Filesystem
put
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
83
4
Illuminate
\
Session
\
FileSessionHandler
write
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
129
3
Illuminate
\
Session
\
Store
save
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
87
2
Illuminate
\
Session
\
Middleware
\
StartSession
terminate
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
218
1
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminateMiddleware
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
189
0
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminate
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
index.php
60
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
main
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file, replacing it atomically if it already exists.
   *
   * @param string $path
   * @param string $content
   * @return void
   */
  public function replace($path, $content)
  {
    // If the path already exists and is a symlink, get the real path...
    clearstatcache(true, $path);
 
    $path = realpath($path) ?: $path;
 
    $tempPath = tempnam(dirname($path), basename($path));
 
    // Fix permissions of tempPath because `tempnam()` creates it with permissions set to 0600...
    chmod($tempPath, 0777 - umask());
Arguments
 1. "file_put_contents(): Only 0 of 244 bytes written, possibly out of free disk space"
  
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
main
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file, replacing it atomically if it already exists.
   *
   * @param string $path
   * @param string $content
   * @return void
   */
  public function replace($path, $content)
  {
    // If the path already exists and is a symlink, get the real path...
    clearstatcache(true, $path);
 
    $path = realpath($path) ?: $path;
 
    $tempPath = tempnam(dirname($path), basename($path));
 
    // Fix permissions of tempPath because `tempnam()` creates it with permissions set to 0600...
    chmod($tempPath, 0777 - umask());
Arguments
 1. "/home2/memarane/public_html/main/storage/framework/sessions/MBQVJqLqzWwUJwmHpxeqvND83Cd59yMzdbaDHelQ"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"inHpoSKJnGf2wZeWXFbBP2a1DS2D6fJSRC455gkL";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:86:"https://memaraneh.com/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. 2
  
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
main
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function read($sessionId)
  {
    if ($this->files->isFile($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
      if ($this->files->lastModified($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
        return $this->files->sharedGet($path);
      }
    }
 
    return '';
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function write($sessionId, $data)
  {
    $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function destroy($sessionId)
  {
    $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function gc($lifetime)
  {
    $files = Finder::create()
Arguments
 1. "/home2/memarane/public_html/main/storage/framework/sessions/MBQVJqLqzWwUJwmHpxeqvND83Cd59yMzdbaDHelQ"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"inHpoSKJnGf2wZeWXFbBP2a1DS2D6fJSRC455gkL";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:86:"https://memaraneh.com/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. true
  
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
main
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForUnserialize($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Save the session data to storage.
   *
   * @return bool
   */
  public function save()
  {
    $this->ageFlashData();
 
    $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
      serialize($this->attributes)
    ));
 
    $this->started = false;
  }
 
  /**
   * Prepare the serialized session data for storage.
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForStorage($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Age the flash data for the session.
   *
   * @return void
Arguments
 1. "MBQVJqLqzWwUJwmHpxeqvND83Cd59yMzdbaDHelQ"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"inHpoSKJnGf2wZeWXFbBP2a1DS2D6fJSRC455gkL";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:86:"https://memaraneh.com/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
main
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
    if ($this->sessionConfigured()) {
      $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
      $this->addCookieToResponse($response, $session);
    }
 
    return $response;
  }
 
  /**
   * Perform any final actions for the request lifecycle.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
      $this->manager->driver()->save();
    }
  }
 
  /**
   * Start the session for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
   */
  protected function startSession(Request $request)
  {
    return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
      $session->setRequestOnHandler($request);
 
      $session->start();
    });
  }
 
  /**
   * Get the session implementation from the manager.
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
main
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
        continue;
      }
 
      [$name] = $this->parseMiddleware($middleware);
 
      $instance = $this->app->make($name);
 
      if (method_exists($instance, 'terminate')) {
        $instance->terminate($request, $response);
      }
    }
  }
 
  /**
   * Gather the route middleware for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function gatherRouteMiddleware($request)
  {
    if ($route = $request->route()) {
      return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
    }
 
    return [];
  }
 
  /**
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: []
   #userResolver: Closure($guard = null) {#1247 …6}
   #routeResolver: Closure() {#1248 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1"
   #requestUri: "/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#1347}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#3052}
  
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
main
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   */
  protected function dispatchToRouter()
  {
    return function ($request) {
      $this->app->instance('request', $request);
 
      return $this->router->dispatch($request);
    };
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
    $this->app->terminate();
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: []
   #userResolver: Closure($guard = null) {#1247 …6}
   #routeResolver: Closure() {#1248 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1"
   #requestUri: "/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#1347}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#3052}
  
/
home2
/
memarane
/
public_html
/
index.php
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: []
   #userResolver: Closure($guard = null) {#1247 …6}
   #routeResolver: Closure() {#1248 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1"
   #requestUri: "/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#1347}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#3052}
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
PATH
"/bin:/usr/bin:/usr/local/bin"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
HTTP_HOST
"memaraneh.com"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
DOCUMENT_ROOT
"/home2/memarane/public_html"
REMOTE_ADDR
"34.204.191.0"
REMOTE_PORT
"48704"
SERVER_ADDR
"188.0.241.92"
SERVER_NAME
"memaraneh.com"
SERVER_ADMIN
"webmaster@memaraneh.com"
SERVER_PORT
"443"
REQUEST_URI
"/products/arch-1035/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1"
REDIRECT_URL
"/products/arch-1035/ساب ووفر"
HTTPS
"on"
REDIRECT_STATUS
"200"
SSL_PROTOCOL
"TLSv1.2"
SSL_SESSION_ID
"22829ee2247c41e246d30f1d4a1ce17ba42c05d8ed2be6fc0234aba45413d8d1"
SSL_CIPHER
"ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE
"256"
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE
"256"
SCRIPT_FILENAME
"/home2/memarane/public_html/index.php"
QUERY_STRING
""
SCRIPT_URI
"https://memaraneh.com/products/arch-1035/ساب ووفر"
SCRIPT_URL
"/products/arch-1035/ساب ووفر"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
SERVER_SOFTWARE
"LiteSpeed"
REQUEST_METHOD
"GET"
X-LSCACHE
"on"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1581956491.6372
REQUEST_TIME
1581956491
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:4ry4bkeTo3a7cyGDDtvmT4cl86G5X3aRZdZBbglEey8="
APP_DEBUG
"true"
APP_URL
"http://www.memaraneh.com"
LOG_CHANNEL
"stack"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"memarane_memaraneDB"
DB_USERNAME
"memarane_memaraneh"
DB_PASSWORD
"7414569630memaraneh"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
QUEUE_CONNECTION
"sync"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.googlemail.com"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_USERNAME
"memaranehshop@gmail.com"
MAIL_PASSWORD
"rxyuimfiehorcqdp"
MAIL_ENCRYPTION
"tls"
MAIL_NAME
"memaraneh"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
MIX_PUSHER_APP_KEY
""
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
SitePath
"/home/memarane/public_html"
SITENAME
"https://memaraneh.com/"
Key Value
PATH
"/bin:/usr/bin:/usr/local/bin"
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:4ry4bkeTo3a7cyGDDtvmT4cl86G5X3aRZdZBbglEey8="
APP_DEBUG
"true"
APP_URL
"http://www.memaraneh.com"
LOG_CHANNEL
"stack"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"memarane_memaraneDB"
DB_USERNAME
"memarane_memaraneh"
DB_PASSWORD
"7414569630memaraneh"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
QUEUE_CONNECTION
"sync"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.googlemail.com"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_USERNAME
"memaranehshop@gmail.com"
MAIL_PASSWORD
"rxyuimfiehorcqdp"
MAIL_ENCRYPTION
"tls"
MAIL_NAME
"memaraneh"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
MIX_PUSHER_APP_KEY
""
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
SitePath
"/home/memarane/public_html"
SITENAME
"https://memaraneh.com/"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler