همه دسته ها سفت کاری

فیلتر کردن محصولات

سفت کاری

در یک ساختمان، سازه نگهدارنده بخشی است که باید بارها و فشارهای خارجی را که ساختمان باید در طول عمر خود تحمل کند، جذب کند. سازه‌های نگهدارنده باید مقادیر کافی مقاومت مکانیکی، مقاومت و پایداری در مورد تنش لرزه‌ای، ایمنی در صورت آتش‌سوزی را ارائه دهند که آیا ما در مورد سازه های تیر و ستون، دیواره‌ای پیوسته، سازه‌های سیمانی و دیواره‌ای باربر ثقلی صحبت می‌کنیم. در زمینه مقاوم‌سازی سازه‌های بتن مسلح، سازه‌های فلزی و چوبی، دیواره‌ای باربر ثقلی و کف و همچنین راهکارهایی برای طراحی سازه‌های نگهدارنده سازه و حفاظت از زلزله می‌توان راهکارهایی برای ساخت سازه‌های بتن مسلح پیدا کرد. با معمارانه همراه باشید

در یک ساختمان، سازه نگهدارنده بخشی است که باید بارها و فشارهای خارجی را که ساختمان باید در طول عمر خود تحمل کند، جذب کند. سازه‌های نگهدارنده باید مقادیر کافی مقاومت مکانیکی، مقاومت و پایداری در مورد تنش لرزه‌ای، ایمنی در صورت آتش‌سوزی را ارائه دهند که آیا ما در مورد سازه های تیر و ستون، دیواره‌ای پیوسته، سازه‌های سیمانی و دیواره‌ای باربر ثقلی صحبت می‌کنیم. در زمینه مقاوم‌سازی سازه‌های بتن مسلح، سازه‌های فلزی و چوبی، دیواره‌ای باربر ثقلی و کف و همچنین راهکارهایی برای طراحی سازه‌های نگهدارنده سازه و حفاظت از زلزله می‌توان راهکارهایی برای ساخت سازه‌های بتن مسلح پیدا کرد. با معمارانه همراه باشید

بیشتر ... کمتر ...

برند ها

همه برند ها

محصولات پیشنهادی